Miško kirtimai

  • Pagrindiniai, sanitariniai, ugdomieji miško kirtimai.

  •  Miško valymas, retinimas.

  • Vėjovartų, ribinių linijų kirtimai.

  • Medienos išvežimas iš kirtaviečių į tarpinius sandėlius.

  • Nuperkame nukirstus medžius ir nelikvidinę medieną.

Miško kirtimo paslaugos

Atliekame pagrindinius, sanitarinius ar ugdomuosius miškų kirtimo darbus. Miško kirtimai, miškų valymas, miškų retinimas. Atliekame vėjovartų, ribinių linijų, kanalų, apleistų pievų kirtimus bei medienos išvežimą iš kirtaviečių į tarpinius sandėlius. Didelis dėmesys skiriamas paslaugų kokybei. Esant poreikiui nuperkame nukirstus medžius ir nelikvidinę medieną.

Atsižvelgiant į miško privažiavimo galimybes parenkama tinkamiausia technika, kuri užtikrintų kuo mažesnį dirvos paviršiaus žalojimą. Miško kirtimo darbai vykdomi griežtai laikantis visų miško kirtimo taisyklių ir reglamentų. Miško kirtimo darbai nepradedami kol nėra gaunamas leidimas. Todėl asmenims, norintiems vykdyti miško kirtimus reikės gauti leidimus iš regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūros.

Pagrindiniai miško kirtimai

Dažniausiai vykdomi miškų kirtimo darbai. Tai brandžių, bręstančių medžių kirtimai. Šie kirtimai vykdomi siekiant panaudoti brandžių medynų arba medžių medieną bei sudaryti palankias sąlygas naujiems miškams atkurti. Šiems kirtimams vykdyti yra būtinas leidimas, kurį išduoda Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniai poskyriai, kurių kontroliuojamose teritorijose yra numatyti kirsti miškai.

 Ugdomieji miško kirtimai

Tai yra tarpiniai miško kirtimo darbai, kurie vykdomi dar nepasiekus miško brandos. Šie miško kirtimai nebrandžiame miške atliekami, siekiant išauginti tam tikros rūšių sudėties ir geros kokybės produktyvų mišką. Miško savininkai privalo vykdyti būtinus jaunuolynų ugdomuosius kirtimus. Ugdomiesiems miško kirtimo darbams nėra reikalingas miško kirtimo leidimas.

Sanitariniai kirtimai

Miško kirtimai, kai siekiama išvengti ligų ar miško kenkėjų plitimo. Kertami pažeisti, džiūstantys medžiai ir sausuoliai, likviduojami ligų ar kenkėjų masinio dauginimosi židiniai ar vykdoma jų prevencija. Taip pat, kai norima iškirsti stichinių nelaimių ar gaisrų pažeistus medžius. Vykdant atrankinius sanitarinius kirtimus bei plynuosius sanitarinius kirtimus po stichinių nelaimių leidimas nėra privalomas, tačiau būtina pateikti informaciją apie planuojamus vykdyti kirtimus.

Leidimų kirsti mišką išdavimas

Norint vykdyti pagrindinius miško kirtimus didesniame kaip 3 ha miško sklype, pirmiausia reikia parengti miškotvarkos projektą. Mažesniame nei 3 ha miško sklype galima vykdyti miško kirtimus be miškotvarkos projekto paruošus biržių atrėžimo dokumentus, parengtus miškininko specialisto.

Teisė kirsti mišką įgyjama gavus leidimą. Leidimus kirsti mišką išduoda ir pranešimus apie ketinimą kirsti derina Valstybinės miškų tarnybos (VMT) teritoriniai poskyriai. Leidimas kirsti mišką privalomas visiems pagrindiniams ir plyniesiems sanitariniams miško kirtimams.

Leidimą kirsti mišką išduodamas privataus miško savininkui ar savininko įgaliotam asmeniui pagal pateiktą notaro patvirtintą įgaliojimą. Jei žemės sklypas, kuriame numatyta kirsti mišką, valdomas bendrosios nuosavybės teise, išduodamas vienas leidimas kirsti mišką visiems bendraturčiams tik esant visų bendraturčių raštiškam sutikimui. Leidimas kirsti mišką išduodamas per 5 ar 10 darbo dienų nuo prašymo ir biržių atrėžimo dokumentų pateikimo. Taip pat dokumentus leidimui kirsti mišką galima pateikti per Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemą (ALIS) https://alis.am.lt. Leidimo kirsti mišką galiojimo terminas nustatomas ne ilgesnis kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d., bet gali būti pratęstas iki 6 mėnesių pagal leidimą gavusio juridinio ar fizinio asmens raštišką prašymą. Primename, kad leidimą kirsti mišką arba pranešimą apie ketinimą kirsti ar jo kopiją kaip teisėtą miško iškirtimą įrodančius dokumentus miško valdytojai ir naudotojai privalo saugoti penkerius metus.

Naudinga žinoti miško savininkui: Atsisiųsti

  1. Miško kirtimo taisykles
  2. Miško savininko elementorius
  3. Privačių miškų tvarkymą reglamentuojantis dokumentai
  4. Lietuvos miškų medynai