Miškotvarkos projektai

  • Miškotvarkos projektų rengimas.

  • Konsultuojame miškotvarkos projektų rengimo klausimais.

  • Ženkliname kirstinus medžius ir rėžiame biržes.

  • Paruošiame biržių atrėžimo dokumentus, reikalingus miško kirtimo leidimui gauti.

Miškotvarkos projektai

Įstatymai numato, miškai turi būti tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektą. Tai specialusis teritorijų planavimo dokumentas, pagal kurį organizuojamas miškų ūkis ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai.

Miško savininkams, kurių miško valdos plotas neviršija 3 ha , pagal supaprastintą tvarką galima ir nerengti miškotvarkos projekto. Tokiu atveju ūkininkavimui miško valdoje, reikalingi tokie dokumentai:

·         Biržės atrėžimo brėžinys 1:10 000;

·         Taškavimo lapas;

·         Želdinimo projektas;

·         Įvertinimo aktas.

Miškotvarkos projektus gali rengti tik specialistai, turintys atitinkamus kvalifikacijos atestatus, bei aukštąjį miškininkystės išsilavinimą.

Projekto galiojimo trukmė – 10 metų, miško savininkui pageidaujant – projekto galiojimo trukmė 20 metų. Projektas gali būti rengiamas vienai miško valdai ar jų grupei.

Preliminarūs darbų įkainiai:

Individualaus miškotvarkos projekto kaina priklauso pirmiausia nuo to, ar reikia tikslinti taksacinius duomenis (sklypų ribas, rūšinę sudėtį, amžių, skalsumą ir kt.), ar projektas bus rengiamas naudojantis galiojančios miškų inventorizacijos medžiaga. Bet kuriuo atveju kaina didėja didėjant plotui, tačiau kuo didesnė valda, tuo vieno ha kaina yra mažesnė, todėl geriau ruošti miškotvarkos projektą iš karto visoms turimoms valdoms.

Mes parengiame ir nustatyta tvarka suderiname bei patvirtiname vidinės miškotvarkos projektą tokiomis kainomis:

·         už mišką iki 5 ha – 350 €

·         už kiekvieną sekantį ha iki 10 ha – 50 €

·         už valdos apžiūrėjimą (preliminarią inventorizaciją) iki 10 ha – 100€.

·         Atvykimas iki valdos: pagal susitarimą

·         Jei savininkas užsako biržių atrėžimą pagal mūsų parengtą miškotvarkos projektą, atrėžimo kaina sumažinama 15%.

 

 

Biržių rėžimas

Biržių rėžimu vadinamas kirstinų medžių arba kertamo miško ploto pažymėjimas ir įstatymais nustatytų dokumentų paruošimas.

Darbų sudėtis priklauso nuo kirtimo rūšies ir nuo to,  ar yra galiojantis miško valdos individualus miškotvarkos projektas. Parengti miško atrėžimo dokumentai pateikiami Aplinkos apsaugos agentūrai, kurios teritorijoje yra miškas, jei reikia gauti leidimą miškui kirsti.  Biržių atrėžimo tvarka aprašyta “Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklėse” (patvirtinta 2004 m. lapkričio 10 d. AM įsakymu Nr. D1-577 )

 

Preliminarūs darbų įkainiai:

  •  Atvykimas iki valdos-sutartinis;
  • Ribinių linijų  pažymėjimas miške 0,3-0,5 €/m.(esant orientyrams)
  • Ribinių linijų pažymėjimas miške: 0,8 €/m. (kai yra tik riboženkliai);
  • Pagrindinio naudojimo biržių atrėžimas: 70 €/1ha;
  • Ištisinis matavimas: 0,5 €/1 m3.

Mes nupirksime Jūsų mišką